Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ulusal ve Uluslararası Sözleşmeler

Hukuk, toplumsal yaşamın temel unsurudur. Küreselleşme, bireysel hukuktan devletler hukukuna kadar tüm etkinliklerde, yürürlükte olan hukuk kurallarına uymayı gerektirir. Sözleşme akdi, ulusal ve uluslararası hukuk düzenini ve normlarını sağlamada stratejik bir rol üstlenir. Ulusal ve uluslararası sözleşmeler, küreselleşen dünyada çağdaş toplumların sürdürülebilirliği için önemlidir. CKAY Law Firm, ulusal ve uluslararası sözleşmeler hukuku alanında profesyonel destek sağlıyor.

Sözleşme Nedir?

Genel anlamda ise sözleşme, birden fazla kişinin karşılıklı olarak haklar kazanması ve bir sorumluluk altına girmesidir. Bunun için yapılan anlaşmalar, aynı zamanda sözleşmelerdir. Sözleşme ile taraflar, anlaştıkları konuda bir geçerlilik kanıtı sunmuş olur. Böylece taraflar sözleşme ile resmi veya gayrı resmi bir belge ve bir mukavele yapar.

Ulusal Sözleşmeler Nelerdir?

Farklı konularda farklı kişi veya kurumların yaptığı birçok işlem, sözleşmelerle hukuki bir zemin kazanmaktadır. Mal alım satımından lisanslara, kredilerden acenteliklere kadar birçok işlemde sözleşmelere ihtiyaç duyulur. Ulusal sözleşmelerden bazıları şunlardır;

 • Mal ve hizmet alım satım sözleşmeleri
 • Distribütörlük sözleşmeleri
 • Acentelik sözleşmeleri
 • Ödünç sözleşmeleri
 • Komisyon sözleşmeleri
 • Hissedarlık sözleşmeleri
 • Franchising sözleşmeleri
 • Tek satıcılık sözleşmeleri
 • Garanti sözleşmeleri
 • Kredi sözleşmeleri
 • Eser sözleşmeleri
 • Danışmanlık sözleşmeleri
 • Vekalet sözleşmeleri
 • İş birliği sözleşmeleri
 • Lisan sözleşmeleri
 • Bağış sözleşmeleri
 • Gizlilik sözleşmeleri
 • Leasing sözleşmeleri

CKAY Law Firm olarak ulusal sözleşmelerle ilgili her türlü hizmeti sunuyoruz. Sözleşme tiplerinden bağımsız olarak tipik ve atipik sözleşmeler hazırlıyoruz.

Uluslararası Sözleşmeler Nelerdir?

Farklı kültürlere ve gelişmişlik düzeylerine sahip olan toplumlarda farklı yasalar vardır. Ulusal güven ortamı oluşturan ve adaleti tesis eden yasalar, toplumsal uzlaşı belgeleridir. Uluslararası düzeyde hukuk, devletlerin ve bireylerin uluslararası haklarını, ödevlerini, yetkilerini ve sorumluluklarını düzenler.

Uluslararası Hukuk literatüründe sözleşmelerin tanımı şöyledir; “Uluslararası hukuk normlarının öngördüğü koşullara göre sözleşme bağıtlamaya ehil (yetkili) kılınan kişiler arasında ve bu hukuk normlarına uygun olarak hak ve yükümlülükler doğuran, bunları değiştiren ya da sona erdiren irade açıklamaları”.

Türkiye gibi birçok ülkenin uluslararası çok taraflı birçok sözleşmede imzası vardır. Türkiye’nin de taraf olduğu çok taraflı sözleşmelerin ilki, “Milletler Cemiyeti Sözleşmeleri” kapsamındaki 17 Haziran 1925 tarihli Cenevre Protokolü’dür. Cemiyetin bugünkü temsilcisi Birleşmiş Milletler’dir. Türkiye, “Lahey Uluslararası Özel Hukuk Konferansı Sözleşmeleri” kapsamında bazı uluslararası hukuk sözleşmelerine de tarafıdır. Türkiye’nin taraf olduğu bazı uluslararası hukuk sözleşmeleri şunlardır;

 • Çocuklara Karşı Nafaka Mükellefiyetine Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşme
 • Hukuki veya Ticari Mevzularda Adli ve Mahkeme Dışı Evrakın Yabancı Memleketlerde Tebliğine Dair Sözleşme
 • Hukuk Usulüne Dair Sözleşme
 • Vasiyet Tasarruflarının Biçimine İlişkin Kanun Uyuşmazlıkları Konusunda Sözleşme
 • Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınmasına ve Tenfizine İlişkin Sözleşme
 • Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi
 • Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşme

Sözleşmeler Hakkında Bilinmesi Gerekenler

 • Sözleşme yapma ve sözleşme içeriğini belirleme yetkisi sözleşmenin taraflarına aittir. (Sözleşme özgürlüğü)
 • Sözleşmeler, hukukta bireyler bakımından “irade özgürlüğü” prensibinin yansıması olarak bağlayıcı hukuki belgelerdir.
 • Sözleşme, hukuk doktrininde taraflara hak tanırken, bazı yükümlülükler de yüklemektedir.
 • Hukukta, sözleşmelere bağlılık ve sözleşmelerin getirdiği yükümlülükleri yerine getirme esastır.
 • Birey ve toplum yaşamında bazı durumlarda sözleşme özgürlüğüne sınırlamalar getirilebilir. Bu sınırlamaların amacı, ulusal ve uluslararası kamu düzenini sağlamaktır.
 • Sözleşmeler; kamu düzenine, hukuk kurallarına, kişilik haklarına, ahlâk kurallarına ve genel adaba aykırı olarak düzenlenemez.
 • Sözleşmeler yazılı veya sözlü olarak yapılabilir. Özel hukukta sözleşmeler için belli bir şekil şartı düzenlenmemiştir.
 • Sözleşmeler her zaman iki veya çok taraflıdır, tek taraflı olamaz; ancak tek tarafa borç yükleyebilir.
 • Özel hukuk sözleşmelerinin konusu, amacı ve şekli, yasaların öngördüğü şekilde tarafların özgür iradesi ile belirlenebilir.
CKAY Law FIrm Sözleşme Hizmetleri

CKAY Law Fırm olarak kanunlarla sınırlı olan ya da olmayan; tarafların hak ve yükümlülüklerine uygun olarak farklı konularda sözleşmeler düzenliyoruz. Kurumsal yapıya uygun bir şekilde hazırlanan ve incelenen sözleşmeler, hukuki açından da uygun özellikler taşımaktadır. Borçlar Kanunu ve Medeni Kanun kapsamında ticari hayata ve ihtiyaçlar uygun sözleşme çözümleri sunulmaktadır. Çözüm odaklı hizmet prensibi ile değerlendirilen sözleşmelerde mevzuat ve hukuki gelişmeler göz önünde bulundurulmaktadır. Gerektiğinde mevcut sözleşmeler revize edilmektedir. Tarafların ticari ve hukuki noktalarda uzlaşılamadığı durumlarda sözleşme müzakerelerine iştirak edilmektedir.

İletişime Geç
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabiliriz?