Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

İcra ve İflas Hukuku

Toplumda insanlar arasında parasal alacak ve verecek ilişkilerinin sıklıkla uyuşmazlıklara yol açması nedeniyle borcunu ödemeyen gerçek veya tüzel kişiler için icra takibi ve iflas süreçleri gündeme gelmektedir. İcra ve İflas Kanunu’nda, vadesi geldiği halde ödenmeyen borçların tahsil edilmesi için icra ve iflas hukukuna ilişkin düzenlemeler mevcuttur. Söz konusu düzenlemelerin amacı alacaklıların hakkı olan alacaklarını temin etmeleridir. Peki, icra nedir? İflas nedir? İcra hukuku nedir? İflas hukuku nedir? CKAY Law Firm icra ve iflas hukuku hizmetleri nelerdir? Makalemizde bu soruların cevapları ışığında icra ve iflas hukukuna ilişkin çeşitli bilgiler derledik!

İcra Nedir?

İcranın temeli, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’na dayanır. Bir alacağın, devletin cebri icra organları aracılığı ile tahsil edilmesi işlemlerini ifade eder. İcra daireleri, icra işlemleri için asli organlardır. “Alacakların tahsil edilmesi süreci” olarak da tanımlanabilen icra süreci, icra müdürlüklerine yapılan başvuru ile başlar. Bu sürece “icra takibi” adı da verilir.

Haciz Nedir?

Haciz, bazı haklara ve mallara el koyma demektedir. Bir alacaklının talebi sonrası borçlu olan kişi, kurum veya tarafın mal ve haklarına el konulabilir. Haciz, icra müdürlükleri tarafından yapılır. Peki, fiili haciz nasıl yapılır? Haciz işleminde borç miktarı kadar değeri olan borçluya ait mallar tespit edilir ve haciz mahallinde tutanak tutulur. Alacaklının talebi olursa bu mallar satışa kadar 3. kişi yediemine teslim edilir veya borçlunun onayı ile borçlu yediemin olarak malları muhafaza etmeye devam eder. Peki, haciz türleri nelerdir? Hacizler; icrai (kesin) haciz, geçici haciz, ilave haciz, tamamlama haczi ve ihtiyati haciz gibi türlere ayrılır. Bu haciz türlerinde temek amaç; alacağın güvence altına alınması talebinin yerine getirilmesidir. Borç veya alacakta uygulanacak haciz türü, borçlu ile alacaklı arasındaki borç ilişkisine göre değişmektedir.

İflas Nedir?

İflas, Türk Dil Kurumu’nda (TDK), “Borçlarını ödeyemediği mahkeme kararı ile tespit ve ilan olunan iş adamının durumu, batkı, batkınlık, müflislik…” olarak tanımlanır. İflas, gerçek veya tüzel kişilere ilişkin talep edilir. İflas, genellikle şirketleri ilgilendiren ve yine borçlarla bağlantılı “işe sona verme” ya da “şirketi kapatma” durumudur. Bir kişi ya da şirket borçlarını ödeyemez duruma gelebilir. Bu durumda yetkili kuruluşlara yapılan başvuru ile iflas talep edilebilir. Bu durumda kişi ya da şirketin mal varlığı nakde çevrilerek, alacaklılara ödenir. Tacir ya da tacir olmayan kişilerde iflas söz konusu olabilir. İflas davasında yetkili mahkeme asliye ticaret mahkemesidir.

İcra ve İflas Hukuku Nedir?

İcra ve iflas hukuku, borç ilişkileri ile bağlantılı bir hukuk dalıdır. Vadesinde tahsil edilemeyen borçların alacaklısını korumayı amaçlayan icra ve iflas hukuku, çok geniş bir kavramdır. “Cebr-i icra hukuku” ya da “takip hukuku” olarak da bilinir. İcra iflas hukukunda; icra nedir, iflas nedir, icra türleri nelerdir, iflas türleri nelerdir gibi birçok sorunun cevabı vardır. Cüzi icradan ilamlı icraya, iflas takibinden konkordato ilanına kadar icra ve iflas süreçlerine ilişkin birçok konu, icra ve iflas hukuku çerçevesinde değerlendirilir.

İcra ve İflas Davaları Nelerdir?

İcra ve iflas davaları, borç ve alacak ile ilgili tüm uyuşmazlıklarda başvurulan bir müessesedir. Bu davalarda uzlaşma ve çözüm yolu aranır. Bu süreçte haciz için borçlunun mal varlığının tespit edilmesi, borçlu ile alacaklı arasında borç tasfiye görüşmeleri, tasfiye görüşmelerinin bir protokole bağlanması, kredi sözleşmelerine ilişkin uyulmazlıklar ve iflas ilanı gibi birçok aşama vardır.

İcra ve iflas hukuku çerçevesinde açılan davalardan başlıcaları şunladır;

 • İlamlı icra takibi,
 • İlamsız icra takibi,
 • Alacağın tahsili için icra davası,
 • Alacağın tahsili için iflas davası,
 • Cari hesaba dayalı alacaklar için icra takibi,
 • Faturaya dayalı alacaklar için icra takibi,
 • Finans alacakları için icra takibi,
 • Kredi alacakları için icra takibi,
 • Leasing sözleşmesinden doğan alacaklar için icra takibi,
 • İcra itirazının iptali davası,
 • Menfi tespit davası,
 • İstirdat davası,
 • İflas erteleme davası,
 • Borca itiraz davası
 • Borç istihkak davası,
 • Senede dayalı icra takibi,
 • Tahliye davaları,
 • Ecrimisil davası,
 • Müdahalenin men-i davası,
 • İhtiyati haciz davası,
 • İhtiyati haciz itiraz davası,
 • Kira sözleşmesi davası,
 • İpotek davaları,
 • İhale davaları.

İcra ve iflas hukuku alanında değerlendirilen bu davalar dışında icra ve iflas hukukun ile bağlantılı bağımsız davalar da vardır. Bu davaların takibi ve diğer süreçleri icra iflas hukuku kapsamında değerlendirilir.

İcra ve İflas Hukuku Avukatı

İcra ve iflas hukuku, İcra ve İflas Kanunu ve Borçlar Kanunu başta olmak üzere bazı kanun ve yönetmelikler bağlantılı geniş bir hukuk alanıdır. Temel olarak vadesinde ödenmeyen borçlara yönelik olan icra iflas hukuku, oldukça teknik bir konudur. Bu nedenle sürecin alanında uzman icra avukatları aracılığıyla takip edilmesi tavsiye edilir. CKAY Law Firm olarak icra ve iflas hukuku alanına girene konularda profesyonel hukuki destek sağlıyoruz. İcra iflas davaları nasıl açılır? İcra takibine giren borçlar için haciz öncesi neler yapılmalıdır? İflas kararı almak için nereden başlanmalıdır? Bu ve benzer icra ve iflas hukuku konusunda icra avukatları ile hizmet veriyoruz.

İcra ve İflas Hukuku Hakkında Bilinmesi Gerekenler
 • İcra ve iflas hukuku, takip hukukunun alt dallarıdır.
 • Hukuk devleti kapsamında her vatandaş, devletten alacaklarının korunmasını talep etme hakkına sahiptir.
 • İcra takipleri, icra organlarınca borçluya karşı yürütülür.
 • İflas takibi sürecinde borçluya ait olan menkuller satılarak, elde edilen gelir alacaklara ödenir.
 • İflas takibi neticesinde borçlunun mallarının satışından elde edilen gelir alacaklıların toplam alacağını karşılamıyorsa, elde edilen gelir alacağın imtiyazlı olup olmadığı hususuna dikkat edilerek oransal olarak paylaştırılır.
 • İcra ve iflas hukuku kapsamında, tazyik hapsini gerektirecek kanunda açıkça belirtili haller dışında borçlu aleyhinde hapis cezasına hükmedilmez.
CKAY Law FIrm İcra ve İflas Hukuku

CKAY Law Firm, icra ve iflas hukuku alanında, uzman avukatlarla hizmet vermektedir. Alacakların tahsil edilmesi amacıyla yapılan icra takiplerinde, borçluya ait menkullerin, gayrimenkullerin ve üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti için kapsamlı araştırmalar yapılmaktadır. İcra ve iflas hukuku alanındaki hizmetlerimiz; alacaklı, borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava takibi işlerini kapsamaktadır.

İcra ve iflas hukuku alanında verdiğimiz hizmetlerden bazıları şunlardır;

 • Alacağın tahsili amacıyla icra ve iflas takipleri,
 • Borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasındaki borç tasfiye görüşmeleri,
 • Sulh anlaşmalarının protokole bağlanması,
 • İflas erteleme,
 • Banka kredi sözleşmelerinden doğan ihtilafların çözümü.

CKAY Law Firm olarak vadesi geçmiş borçların tahsil edilmesi ve bu konudaki hukuksal yaptırımlara ilişkin icra takibi ve iflas takibi hizmetleri sunuyoruz. İcra ve iflas hukukuna uygun olarak borç tahsili işlemleri yürütüyoruz. İcra ve iflas davaları hakkında bilgi almak, gerekli yerlere başvuruda bulunmak, icra takibi işlemleri yürütmek, iflas sürecini takip etmek ve icra iflas ile ilgili yasal haklarınızı öğrenmek için icra ve iflas uzmanı avukatlarımızdan destek alabilirsiniz! Hemen arayın!

İletişime Geç
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabiliriz?