Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, kamu hukukunun bir alanıdır. “Suç” ve “ceza” kavramlarını ele alan ceza hukuku, “genel ceza hukuku” ve “özel ceza hukuku” olarak ikiye ayrılır. Ceza yargılaması usullerini de içeren ceza hukuku ve diğer hukuk kuralları, yaptırımı gerekli kılar. Toplum düzenini sağlamayı amaçlayan ceza hukuku kanunları, devlet gücü ile uygulanır.  Uygulamada esas olan, devletin tüzel kişiliğidir. Diğer hukuk disiplinlerine göre devlet gücü müdahalesini daha çok gerekli kılan bir disiplin olan ceza hukuku, devletinin belirlediği esaslar çerçevesinde uygulanabilir.

Ceza Nedir?

Ceza; kanunlara göre suç sayılan ve yasaklanan fiillerin işlenmesi durumunda fail ya da failler hakkında devletin tüzel gücü ile uygulanan güvenlik tedbiri veya yaptırımdır. Cezanın amacı, suça karşılık faili bazı değerlerden yoksun bırakmaktır. Bu değerler; kişinin özgürlüğü, mal varlığı, kişisel hakları ve yaşamı olabilir. Cezalar; suçlunun hayatına (idam), beden varlığına (dövme, uzuv kesme gibi), özgürlüğüne (hapis), mal varlığına (para, mal varlığına el koyma gibi) ve haklarına (kamu hizmetlerinden yasaklanma gibi) yönelik olabilir.

Ceza Hukukunun Amacı Nedir?

Ceza hukuku, devletin hukuka dayalı bir sistem oluşturmasını sağlayan bir disiplindir. Devletin belirlediği hukuk kuralları, insan ilişkilerini düzenlemekle bağlantılıdır. Böylece toplumda asayiş ve sulh sağlanabilir. Ceza hukuku da toplumda ıslah edici bir rol üstlenir. Temel olarak toplumsal ve sosyal barışı sağlamayı amaçlayan ceza hukuku, insanların suç sayılan fiilleri işlemesini önlemeye odaklanır. Ayrıca, kişilerin hak ve özgürlüklerini koruma, kamu düzeni sağlama, toplumda güven tesis etme ve nihayet “hukuk devleti” ilkesini yerine getirmeyi amaçlar. Avukatlar, hakimler ve savcılar, ceza hukukunun amaçlarını yerine getirmek üzere görev yapar. Bu hukuk insanları, ceza hukuku disiplinini ayakta tutan üçlü sacayağıdır.

Ceza Hukuku Özellikleri Nelerdir?

Ceza hukuku, diğer hukuk disiplinlerinden farklı bazı özellikler taşır. Ceza hukuku özellikleri şöyle sıralanabilir:

 • Uygulanacak yaptırımları gösteren hukuk disiplinidir.
 • Hukuki değerleri tanımlar.
 • Önleyici etkisiyle hukuki değerleri korur.
 • Suçları ve suç türlerini tanımlar.
 • Toplumun sulh içinde yaşamasına katkı sunar.
 • Tüm suçlar için geçerli genel ve ortak prensipleri içerir.
 • Suçlunun cezalandırılabilmesi için gerekli koşulları ve hukuki sonuçları açıklar.

Ceza Hukuku İlkeleri Nelerdir?

Ceza hukuku disiplini bazı ilkeler üzerine kurulmuştur. Bu ilkeler şunlardır:

 • Suçta ve cezada kanunilik ilkesi

TCK’nın 2. maddesinin 1. fıkrasında, “Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz.” ifadesi yer alır. Bu ilkenin dayanağı, bu maddedir. Bu ilkeye göre, suç ve ceza, kanunla açıkça belirlenir. Muğlak ve belirsiz ifadelerle suç tanımlanamaz; ceza kanunları geçmişteki suçlara uygulanamaz.

 • Suçta ve cezada kusur ilkesi

TCK 20/1 maddesinde, “Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz.” ifadesi yer alır. Kusur, “bir fiilin bilerek ve isteyerek işlenmesi” demektir. Bir kusurun faili cezalandırılabilir. Ceza hukukuna göre, failin cezalandırılabilmesi için fiili bizzat işlemesi gerekir.

 • Belirlilik ilkesi

TCK’nın 2. maddesinde, “Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz.” ifadesi yer alır. Buna göre, belirsiz ifadelerle, soyut gerekçelerle ve idari düzenlemelere atıf yapılarak suç ihdas edilemez. Cezalar, kanun koyucu tarafından belirlenir. Ceza gerektiren bir davranışın koşullarını idari bir makam belirleyemez.

 • Kıyas yasağı ilkesi

Kıyas, “kanunda suç sayılan bir fiilin, benzer başka bir fiil kapsamında değerlendirilmesi” demektir. Kıyasta boşluk ve muallaklık vardır; olaya uygulanabilecek bir hüküm yoktur. TCK’nın 2/3 maddesinde, “Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde yorumlanamaz.” ifadesi yer almaktadır. Buna göre ceza hukuku, kişi hak ve hürriyetlerini olumsuz etkileyebilecek kıyas yorumlarını yasaklamıştır.

 • Geriye yürüme yasağı ilkesi

Bir suç işleyen fail, suç işlediği tarihte yürürlükte olan kanunlara göre cezalandırılabilir. Fail, suçu işlendiği tarihten sonra yürürlüğe giren kanun ya da kanunlara göre cezalandırılamaz. Bir ceza kanunu, yürürlülük tarihi sonrası işlenen fiillerle ilişkilendirilebilir. Bu çerçevede ceza hukuku, “geriye yürüme yasağı” ilkesi ile suç unsuru olan fiillere ilişkin geçmişe dayalı ceza uygulamasını yasaklar.

Ceza hukukuna göre, suç ve ceza şahsidir. İşlenen suçtan dolayı failden başkası suçlanamaz; failden başkası cezalandırılamaz.

 • Mülkilik ilkesi

Ceza hukukuna göre, fail ve mağdurun vatandaşlığı dikkate alınmaz. İşlenen suç, işlendiği ülkedeki ceza kanunlarına göre cezalandırılır. Bununla birlikte ceza kanununun mülkilik açısından uygulanmasında bazı istisnalar vardır.

Ceza Hukuku ve CKAY Law Firm

CKAY Law Firm, Türk Ceza Kanunu (TCK) başta olmak üzere mevzuatlarda yer alan hukuki konularda aktif rol alıyor. Hukuk mevzuatlarındaki suçlar kapsamında soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında alanında uzman avukat kadromuzla hizmet veriyoruz. Şüpheliler ve sanıklar için müdafilik; müşteki ve katılanlar için vekillik hizmetleri sunuyoruz. İlk derece mahkemesi ve Yargıtay’da görülen davalarda savunma hazırlanması, duruşmalarda hazır bulunulması ve davaların takibi için süreci titizlikle ele alıyoruz.

CKAY Law Firm olarak ceza hukuku alanında verdiğimiz hizmetlerden bazıları şunlar:

 • Ceza hukukunda yer alan genel hükümlerden kaynaklanan suçlara ilişkin davalar,
 • Ceza hukukunda yer alan özel hükümlerden kaynaklanan suçlara ilişkin davalar,
 • Güveni kötüye kullanma, hırsızlık, dolandırıcılık, mala zarar verme gibi suçlara ilişkin davalar,
 • Resmi evrakta sahtecilik suçuna ilişkin davalar,
 • İcra ve iflas kanununa ilişkin davalar,
 • Bilişim suçlarına ilişkin davalar
 • Aile hukukuna ilişkin davalar,
 • İş kazalarına ilişkin davalar,
 • Ceza davalarına ilişkin savunma ve müdahillik hizmetleri.

CKAY Law Firm, farklı davalarda uzman avukat kadrosu ile ceza hukukuna ilişkin her konuda içtihatlar ve mevzuat çerçevesinde müvekkillerine hizmet vermektedir.

İletişime Geç
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabiliriz?