Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI / GYO NEDİR?

Gayrimenkul yatırım ortaklıkları; gayrimenkul inşaat sektöründe, kurucusuna sermaye toplama yöntemi ile finansman sağlamak, sektöre yatırımcı çekmek ve büyük çaplı gayrimenkul projelerinde likidite sorunu ile karşılaşmamak amacı ile kurulmaktadır. 

GYO’la; gelirleri, kurumlar vergisinden istisna olmakla birlikte öz varlığa dayalı, ipotekli ve karma gayrimenkul yatırım ortaklıkları olmak üzere üç türe ayrılmaktadır.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Kuruluş Şekli ve Amacı Nedir?

Ortaklığın kuruluş amaç ya da amaçları Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde sayılmıştır. Buna göre ortaklıklar; 

  • Münhasıran altyapı hizmetlerinden oluşan bir portföyü işletmek,
  • Tebliğin 4. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen (gayrimenkule dayanan haklar, gayrimenkul projeleri vb.) diğer haklardan oluşan bir portföyü işletmek, 
  • Belirli bir projeye, gayrimenkule ve altyapı yatırım ve hizmetine yatırım yapmak, 

Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kuruluşu, yeni kuruluş veya dönüşüm esası ile gerçekleşmektedir. Dönüşüm esası kapsamında anonim şirketlerin esas sözleşmelerini Kanun ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’ne göre tadil etmesi gerekmektedir.

Yeni Kuruluş ve Dönüşüm Şartları

Yeni Kuruluş için başlangıç sermayesinin, dönüşümde ise mevcut ödenmiş ve çıkarılmış sermayesi ile öz sermayesinin her birinin 30.000.000,00 TL’den az olmaması; eğer münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecekse 100.000.000,00 TL’den az olmaması gerekmektedir. Sermaye miktarı, 60.000.000,00 TL’den az ise sermayeyi temsil eden paylarının en az %10’unun; 60.000.000,00 TL ve daha fazla olması halinde ise, sermayenin 6.000.000,00 TL’lik, münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek ise 10.000.000,00 TL’lik kısmını temsil eden paylarının kuruluşta nakit karşılığı çıkarılmış̧ olması ve nakit karşılığı çıkarılan pay bedellerinin tamamının ödenmesi, dönüşümde ise nakit karşılığı çıkarılmış̧ olması veya son hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş̧ konsolide olmayan veya bireysel finansal tablolarında dönen varlıklar grubu altında yer alan nakit ve nakit benzerleri ile finansal yatırımlar kalemlerinin toplamının bu bentte belirtilen oran ya da tutar kadar olması zorunludur. 

Mevzuata göre esas sözleşmenin yazılı şekilde yapılması ve bütün ortaklık kurucularının imzalarının noterce onaylanması şarttır. Kurulan veya dönüşen ortaklıkların Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurması zorunludur. Sermaye Piyasası Kurulu başvurunun uygun görülmesi halinde alınacak diğer izin ve onaylar saklı kalarak kuruluşun veya esas sözleşmenin değişikliğinin onaylanması talebi Ticaret Bakanlığı’na iletilir.

Kuruluş̧ işlemlerinde esas sözleşmenin konuya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’nun izninin tebellüğ̆ edildiğitarihi takip eden en geç̧ 30 gün içinde ticaret siciline tescil ettirilmesi, dönüşüm işlemlerinde ise esas sözleşme değişikliğinin onaylanacağı genel kurulun, konuya ilişkin Sermaye Piyasa’sı Kurulu izninin tebellüğ edildiği tarihi takip eden en geç̧ 30 gün içerisinde gerçekleştirilmesi ve genel kurul kararının genel kurul toplantısını takip eden en geç 15 gün içerisinde ticaret siciline tescil ettirilmesi zorunludur. Ortaklıklar; kuruluş̧ esas sözleşmesinin veya dönüşüme ilişkin genel kurul kararının ticaret siciline tesciline ve TTSG’de ilanına ilişkin belgeleri, ilan tarihini takip eden altı iş günü içinde Kurula göndermektedir. 

Gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin detaylı bilgiyi ekibimizden alabilir veyahut bu hususa ilişkin Şirketler Hukuku hizmetlerimizi inceleyebilirsiniz.

İletişime Geç
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabiliriz?