Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Zorunlu Deprem Sigortası

Zorunlu deprem sigortası 17 Ağustos 1999 depreminin ardından 25/11/1999 tarihli 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kararname ile öngörülmüştür. Bu zorunluluk 27/09/2000 tarihinden itibaren başlamıştır. Aynı KHK ile kamu tüzel kişisi niteliğine sahip Doğal Afet Sigortaları Kurumu kurulmuştur. Zorunlu deprem sigortası DASK tarafından sunulur.

Zorunlu Deprem Sigortasının Kapsamı

 1. Sigorta Konusu Yer Bakımından

Mülga Zorunlu Deprem KHK m. 2’de ve bunun yerini alan Afet Kanunu m. 10’da, Zorunlu Deprem Sigortasının kapsamına giren yerler şu şekilde belirlenmiştir:

 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler
 • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler
 • Doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya sağlanan kredi ile yapılan meskenler

Zorunlu deprem sigortası zorunlu olmayan binalar şunlardır:

 • 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu’na tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler
 • Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar
 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında olsalar dahi tamamı ikamet dışı amaçlarla kullanılan binalar

DASK mevzuata veya projeye aykırı olarak inşa edilen binaları sigortalamama hakkına sahiptir. Yine DASK taşıyıcı sistemi olumsuz şekilde etkileyen veya zayıfladığı tespit edilen binaları sigortalamaz. Zorunlu deprem sigortası yaptırmak zorunda olanlar DASK tarafından belirlenir.

 1. Zarar Bakımından

Zorunlu deprem sigortasının teminat altına aldığı kısımlar;

 • Depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile
 • Deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının sigortalı binalarda neden olacağı hasarlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere)

Aşağıdaki haller sigorta teminatının dışındadır:

 • Enkaz kaldırma masrafları, kar kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgâh ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri dolaylı zararlar,
 • Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri,
 • Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar,
 • Manevi tazminat talepleri,
 • Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar,
 • Belirli bir deprem hadisesine bağlı olmaksızın binanın kendi kusur ve özellikleri nedeniyle zamanla oluşan zararlar.

Hasarın İhbar Süresi

Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları B. 1/1.1 gereğince sigortalı, rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren on beş iş günü içerisinde Dask’a veya sigorta şirketine ihbarda bulunmakla yükümlüdür. Ancak yaşanan son deprem sonrasında Dask’ın internet sitesinde yapılan açıklamada, riziko ihbarının süresiz olarak yapılabileceğinin kararlaştırıldığı belirtilmiştir.

Tazminat Miktarının Hesaplanması

Bu sözleşmeyle sigorta ettirilmiş binalardaki hasar tespiti, niteliği ve miktarı DASK tarafından belirlenen kurum veya kişilerce yapılır. Binayı sigortalayan kimse binasında bu tespitlerin yapılmasına izin vermekle yükümlüdür. Hazine Müsteşarlığınca yayımlanan “Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatında belirlenen metrekare bedeli ile aynı meskenin brüt yüzölçümünün (veya yaklaşık yüzölçümünün) çarpılması sonucu bulunan tutar esas alınır. Sigorta bedeli binanın yapım maliyetini aşarsa aşan kısım geçersiz kabul edilir. DASK her yıl inşaat maliyetlerindeki artışa göre belirlediği azami bir tutarda teminat sağlar. DASK tarafından verilen azami teminat tutarı, 25 Kasım 2022 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde 640 Bin TL’dir. DASK hasar miktarına ilişkin belgelerin kendisine verilmesinden itibaren en kısa süre içerisinde gerekli incelemeleri tamamlayıp hasar ve tazminat miktarını tespit ederek sigortalıya bildirmek zorundadır. Tazminat miktarının kesinleşmesinden itibaren DASK, belirlenmiş tutarı aşmamak kaydıyla tutarın kesinleşmesini takip eden en geç 1 ay içinde hak sahibine tazminat miktarını ödemek zorundadır. Hak sahibi zarar kendisine ödeninceye kadar avans talep edebilir.

Hasar ve Tazminatın Sonuçları

DASK yaptığı ödeme sonucunda hukuki olarak sigortalayanın yerine geçer ve üçüncü kişilere karşı doğan dava hakkı varsa tazminat oranında DASK’a geçer. Deprem sonucu tam hasar meydana geldiği takdirde, tazminatın ödenmesi ile sigorta teminatı sona erer. Kısmi hasar halinde, sigorta bedeli, rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren, ödenen tazminat tutarı kadar eksilir.

Tahkim ve Yetkili Mahkeme

Sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak, uyuşmazlık konusu olayın üyelik tarihinden sonra meydana gelmiş olması şartıyla, Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurulabilir. Bu sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklarla ilgili olarak; DASK aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, DASK’ın bulunduğu veya rizikonun gerçekleştiği yerde; DASK tarafından açılacak davalarda ise, davalının ikametgahının bulunduğu yerde, ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemedir.

Zamanaşımı

Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler, sözleşmenin sona ermesinden itibaren iki yılda zaman aşımına uğrar.

AdRES

Mecidiyeköy Yolu Cad. No:18/11 Şişli/İSTANBUL

CKAY Law Firm © 2022. All Rights Reserved.

İletişime Geç
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabiliriz?